techniek-nederland erkend installateur

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op  alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Vite service Installatietechniek (KvK     29047147), Platinastraat 8A 2872 ZX Schoonhoven.              (www.Viteservice.nl).     

Grondslag verwerking persoonsgegevens   

Vite service installatietechniek verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG-wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op(één van de) onderstaande grondslagen                                       

  • Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst.        
  • Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen.             
  • Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst/personeelsadministratie).
  • Toestemming van de betrokken persoon  (Nieuwsbrieven, overeenkomsten).            

Verstrekken van persoonsgegevens 

Vite service installatietechniek heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen  nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan.

Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan Vite service installatietechniek haar werk niet doen en kunnen  wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met Vite service installatie techniek.            

Daarnaast gebruikt Vite service installatietechniek uw gegevens om contact op te nemen om opdracht te bespreken, of u informatie toe te zenden of een prijsopgave. (tenzij u aangegeven heeft dat u geen aanbiedingen of informatie e.d. wenst te ontvangen).                   

Doeleinden van verwerking      

Vite service installatietechniek verwerkt uw persoonsgegevens voor:           

  • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten            
  • Relatiebeheer    
  • Administratieve handelingen       
  • Personeelsadministratie
  • Sollicitatieprocedure       

Vite Service installatietechniek verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst kunnen  nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u al met een eerdere overeenkomst doorgegeven. We gaan een orderbevestiging sturen, een factuur en           indien nodig een herinnering of aanmaning. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve  verwerking. Zonder deze verwerking kunnen  wij u niet van dienst zijn.

Bij het bezoeken van onze website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie  bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt (cookies).               

Ontvangers van persoonsgegevens  

Vite service installatietechniek verwerkt uw gegevens in een database, dit systeem gebruikt Vite service installatietechniek alleen voor de verwerking en ontwikkeling van onze producten en diensten. De database van Vite service installatietechniek is goed beveiligd volgens Europese normen.      

Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derde  (domeinnaamregistratie, indien nodig voor invordering), voor doeleinden die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren en nakoming van de gemaakte overeenkomst.                             

Met de “derden” waar Vite service installatietechniek gebruik van maakt om haar diensten te kunnen leveren zijn de nodige (verwerkers)overeenkomsten tot grondslag.           

Verstrekking aan derden 

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.        

Bewaren gegevens   

Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven. Wij zullen uw gegevens niet langer              bewaren dan nodig is.          

Bij een sollicitatie zullen wij uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig voor de sollicitatieprocedure. Indien er geen relatie tot stand komt,

zullen wij uw gegevens verwijderen of toestemming vragen om uw gegevens langer te mogen bewaren.             

Gegevensbeveiliging

Vite service installatietechniek maakt  gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Vite service installatietechniek maakt dan ook gebruik van een SSL beveiligingscertificaat.                            

Vite service installatietechniek maakt met haar website gebruik van een internetbedrijf in Nederland, dit bedrijf heeft de servers goed beveiligd, uw gegevens worden beveiligd volgens de geldenden veiligheidsnormen.                  

Social Media Buttons                        

Vite service installatietechniek  maakt geen gebruik van Social Media Buttons op de website.                      

Cookies             

Vite service installatietechniek maakt gebruik op de website van twee soorten cookies:        

Functionele cookies :

Het voornaamste doel van deze cookies is om u tijd en moeite te besparen.

Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies  de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u  die eerder hebt ingesteld.                   

Analytics cookies :

Vite service installatietechniek maakt gebruik van analytische cookies (Google Analytics).

Door middel van deze cookies krijgt Vite service installatietechniek inzicht in het gebruik van onze website. De informatie die hiermee verkregen wordt, analyseert Google voor ons. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor wij de gebruikerservaring voor u als bezoeker kunnen verbeteren.  Google is een Amerikaans bedrijf, dat haar gegevens op Amerikaanse servers opslaat. Google voldoet hiermee aan de EU-US Privacy Shield Principes.           

Bij Vite service installatietechniek worden cookies  automatisch geaccepteerd, maar u kunt de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet  worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig  gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.    

Links naar andere websites       

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Vite service installatietechniek  is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van websites die niet onder Vite service installatietechniek vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website.

Meldplicht datalekken     

Vite service installatietechniek zal in geval van een datalek, dit direct melden aan ons internetbureau,  die haar gegevens verder volgens  de AVG meldt aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (hack). Alle betrokkenen zullen tevens     geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.          

Recht Inzage, rectificatie,  wissen en bezwaar  

U mag Vite service installatietechniek vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Vite service installatietechniek verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.                       

Dit kunt u doen door contact met ons op  te nemen via info@viteservice.nl.                              

Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke  standaarden voorgaande de gegevens te verwijderen.       

U kunt bezwaar  maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. Vite service installatietechniek zal uw  bezwaar/intrekking toetsen , d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt.          

Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens                kunt u uw klacht richten  aan:       

autoriteitpersoonsgegevens.nl                    

Wijzigingen       

Vite service installatietechniek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze  privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe  wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten.                         

De meest recente privacyverklaring kunt u vinden in de footer van  onze website:     www.viteservice.nl